Regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett for 2024, og NJFF har gitt sine innspill.

Statsbudsjettet

Regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett for 2024, og NJFF har gitt sine innspill.

Publisert: 26. oktober 2023 kl. 13.48

NJFF har både vært i muntlige høringer og sendt skriftlige innspill til de fagkomiteene på Stortinget som behandler saker som er i våre interesser.

Næringskomiteen

Stortingets Næringskomité behandler de delene av statsbudsjettet som tilhører Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD).

NJFF la vekt på at regjeringen må følge opp tiltak i Havbruksutvalgets rapport som har til hensikt å redusere dagens svært store negative påvirkning på sjøørret og laks, og på fjordmiljøet tilknyttet utsatte lokaliteter.

Vi pekte også på at statsgrunn er viktig for å sikre god tilgang til jakt og fiske for allmennheten.

Les innspillet her

Energi- og miljøkomiteen

Denne komiteen behandler statsbudsjettet for Klima- og miljødepartementet (KLD). Her ber vi om at det settes inn tiltak for anadrom laksefisk, bekjempelse av pukkellaks, bekjempelse av gyro og mer kalkingsmidler. Vi ønsker også at det etableres et fagråd for storørret.

Vi ber også om at det settes av midler til å følge opp den kommende stortingsmeldingen for villrein, slik at nødvendig arbeid kan iverksettes neste år.

Vi understreker dessuten betydningen av at det settes av penger til restaurering av vassdrag, og bedring av miljøtilstanden i Oslofjorden og Skagerrak.

Les innspillet her

Familie- og kulturkomiteen

Komiteen behandler saker for Barne- og familiedepartementet (BFD). Vi ber om at forvaltningen av de gamle «prestegårdsskogene» flyttes fra Opplysningsvesenets fond over til Statskog, slik at allmennhetens tilgang til jakt og fiske kan styrkes.

Selv om mange av prestegårdsskogene er små og mellomstore, er dette likevel verdifulle områder for jegere og fiskere. De fleste eiendommene ligger i nærheten av der folk bor, noe som gjør dem lett tilgjengelige for store befolkningsgrupper med hensyn til jakt, fiske og annet friluftsliv.

Les innspillet her