Rafossen i Kvina. Fram til i fjor så stoppet all oppvandrende laks og sjøaure her. Nå kan fisken passere gjennom ei fisketrapp i tunnel og vandre syv kilometer lengre oppstrøms. Fisketrappa ble åpnet høsten 2022, og ble bygget i forbindelse med det nye Rafoss kraftverk.

pH-status 1/2023

I denne versjonen av bladet kan du lese mer om agendaen til TEFA-seminaret som er tilbake etter et par års pause på grunn av pandemi og om vedtakene som berører to kalkningselvene, Åna Sira og Kvina i Agder.

Publisert: 27. februar 2023 kl. 13.04

Sist oppdatert: 27. februar 2023 kl. 13.29

Etter et par år med pandemi og påfølgende avlysninger er det nå 7. og 8. mars igjen klart for det tradisjonelle TEFA-seminaret i Kristiansand. Seminaret er en viktig møteplass for alle som er opptatt av problemstillingene knyttet særlig til sur nedbør og kalking på Sørlandet. Programmet og påmeldingsinformasjon finner man i denne utgaven av bladet, og vi gjør oppmerksom på at påmeldingsfristen er allerede 1. mars.

Revisjoner av eldre vannkraftkonsesjoner er et svært viktig miljøtiltak for vannmiljø og fisk, der eldre konsesjoner med få miljøkrav og ofte ingen minstevannføring erstattes av nye, mer moderne og miljøvennlige konsesjonsbetingelser. Nylig ble det av regjeringen fattet endelig vedtak i revisjonssaker som berører to av kalkingselvene, Åna Sira og Kvina i Agder. Dette kan man lese mer om i denne utgaven.

Det er et velkjent problem at elvekraftverk med tilhørende inntaksdammer og utløp fra kraftverk nedstrøms ofte kan ha svært negativ innvirkning, særlig i forhold til opp- og ned vandring av fisk og ål, men også i form av direkte dødelighet. Det siste gjerne forårsaket av at fisk og ål har havnet i turbinene på vei nedstrøms, og da blitt drept eller skadet. Det har derfor pågått mye forskning og utvikling for å finne gode løsninger for trygge vandringer forbi elvekraftverk både for fisk og ål. I Palmafossen kraftverk på Voss er det bygget flere løsninger som kan være viktige skritt i riktig retning, og i bladet kan du lese mer i detalj hvordan dette er løst der. Dette prosjektet har for øvrig allerede vunnet en gjev pris nettopp for miljøløsningene som er brukt i dette nybygde elvekraftverket.

Den nasjonale innsjøovervåkingen, som har pågått siden slutten av 1990-tallet eller tidligere, viser at reduserte tilførsler av forsurende stoffer nå følges av vannkjemiske og biologiske forbedringer. Mer enn halvparten av innsjøene viser en positiv utvikling i en eller flere biologiske kvalitetselementer. De biologiske endringene er imidlertid små og ustabile. I de fem elvene som følges i overvåkingen er det en klar forbedring i bunndyrfaunaen fra 1980-tallet og fram til i dag. Ogna, Gaular og Nausta nådde miljømålet i løpet av 1990-tallet, mens Farsund og Vikedal fremdeles er noe forsuret, spesielt på våren.

Last ned PDF-versjon av bladet her

 

Les PH-status 1/23 her External-link icon