Lengst nord i landet er det nå flere viktige saker som NJFF sentralt følger opp, i tett samarbeid med NJFF Finnmark.

Viktige saker i nord

Lengst nord i landet er det nå flere viktige saker som NJFF sentralt følger opp, i tett samarbeid med NJFF Finnmark.

Publisert: 18. september 2023 kl. 14.04

Davvi vindkraftanlegg

Det pågår nå områderegulering og konsesjonsprosess for Davvi vindkraftverk, omtrent midt i Finnmark i Lebesby kommune.

Davvi vindkraftverk vil punktere og redusere verdien av et av Norges største uberørte villmarksområder, som er et viktig levested for flere truede arter, og ha vesentlige konsekvenser for det arktiske landskapet. Kunnskapsgrunnlaget tilsier at Davvi vindkraftverk ikke bør bygges, fordi det vil ødelegge store naturverdier.

NJFF, og flere andre organisasjoner, oppfordrer derfor på det sterkeste til at områdereguleringen og konsesjonsprosessen for Davvi blir avsluttet.

Les hele NJFFs innspill her.

Nye fiskeregler for Tana

Klima- og Miljødepartementet har sendt forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget. Endringene skal gjelde for perioden 2024-2031.

NJFF påpeker at status for laksebestandene i Tanavassdraget og sidevassdragene er fortsatt generelt dårlig, og behovet for en stabil og tilstrekkelig rettet forvaltning er stor. Generelt mener vi at en ikke bør gjenåpne fisket før bestandene produserer et betydelig høstbart overskudd. Dersom fisket skal gjenåpnes mener vi at en må tilgodese sportsfisket etter laks.

Vi mener det er viktig at en for perioden 2024-2031 får på plass målrettede og gjennomførbare fiskeregler basert på et tilstrekkelig godt faglig grunnlag. Vi opplever at det forslaget som nå foreligger på en rimelig god måte har benyttet den kunnskapen som foreligger og de verktøyene miljøforvaltningen har til rådighet.

Les hele NJFFs innspill her.

Pukkellaks

Arbeidet mot pukkellaksen, handler om å ta vare på villaks, sjørøye og sjøørret. Alle visste at sommeren 2023 ville bli et nytt år hvor pukkellaksen ville invadere norske elver, og at Varangerområdet i Finnmark nok en gang ville være frontlinjen i bekjempelsen av denne fremmede arten.

Nå har dykkere gjennomført drivtellinger på oversida av fellene i 10 elver i Varanger i Øst-Finnmark. Det viser seg at pukkellaksfellene i Varanger stoppet nesten alle pukkellaksene som i sommer prøvde å komme seg opp for å gyte i disse elvene. Rapport fra tellingene er ventet senere i høst, og den vil omfatte elver i hele Troms og Finnmark fylke, melder Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet takker NJFFs lokalforeninger og alle ildsjeler for innsatsen. Det samme gjør Knut Arne Gjems, styreleder i NJFF.

- Tusen takk! Dere gjør ikke bare en jobb for lokalsamfunnet, men også for alle landets sportsfiskere, sier han.

NJFF presiserer at selv om sommeren 2023 ikke ble så katastrofal som fryktet, er dette enda et rekordår for pukkellaks i norske elver. Over 240.000 pukkellaks er registrert stanset i norske elver, langt flere enn siste toppår 2021. I tillegg kommer pukkellaksen som ble fanget i sjøen. Kampen må derfor fortsette, og regjeringen må styrke innsatsen til feller og koordinering av arbeidet.